ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΒΕΡΩΦ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΒΕΡΩΦ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

25 Σεπτεμβρίου 2016

Ναι, πήραμε χρήμα για τους φοιτητές… Πέραν των 50 χιλιάδων ευρώ, που κατατέθηκαν σε λογαριασμό του ΔΗΣΥ από τη Focus, ο πρό­εδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου πα­ ραδέχεται ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό δια­ τέθηκε για την κάθοδο των φοιτητών στις εκλο­ γές του 2008. 0 κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι το κόμμα του με ειλικρίνεια παραδέχεται τη χρη­ ματοδότηση από τη Focus και διερωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά και κάνουν προεκλογικές εκατομμυρίων κάποια άλλα κόμματα που επι­κρίνουν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

«Αυτοί από πού πή­ραν;», διερωτάται. ΣΕΛ. 5 Α. Νεοφύτου: Τα μικρά κόμματα έχουν μηχανή που κόβει χρήμα; Πού βρίσκουν εκατομμύρια; >  Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ρίχνει το γάντι στα κόμματα που κατηγορούν ΔΗΣΥ ­ ΑΚΕΛ για τπ χρηματοδότηση από τη Focus του Μιχάλη Ζολώτα. Παραδέχεται και την πληρωμή εισιτηρίων φοιτητών. 

Παραδοχές για τη χρηματοδό­τηση του ΔΗΣΥ από τη Focus και τη διαχρονική έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων, κάνει ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη χρηματοδό­ τηση των υπολοίπων κομμάτων από αδιευκρίνιστες πηγές. Ο κ. Νεοφύτου, στην εκπομπή «Επί­ καιρα» του Plus που θα μεταδοθεί από­ψε, διερωτάται πώς κάποια κόμματα κά­νουν προεκλογικές εκστρατείες με κό­στος εκατομμυρίων. Υποκρισία «μικρών» Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, ερωτηθείς για τη χρηματοδότηση από τη Focus, ανέ­ φερε «πήραμε μια χρηματοδότηση από τη Focus και με πολλή ειλικρίνεια το είπα­ με, όπως και άλλα κόμματα. Να συνεχί­σουμε τις υποκρισίες; Να κάνουμε κά­ ποιες παραδοχές. Για δεκαετίες, το πο­λιτικό σύστημα, τα κόμματα, οι προε­ κλογικές εκστρατείες χρηματοδοτού­ντο χωρίς διαφάνεια». Περάν της παραδοχής άφησε σαφείς αιχμές για τα υπόλοιπα κόμματα, πλην ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, διερωτώμενος: «Καλά, κάποιοι που δεν πήραν εισφορές από τη Focus, από πού πήραν και έκαναν προ­ εκλογικές εκστρατείες εκατομμυρίων; Από πού; Και αν ο Συναγερμός ή το ΑΚΕΛ είναι οι διαπλεκόμενοι των διαπλεκο­μένων, επειδή πήραν εισφορά από τη Focus ­παρεμπιπτόντως ο ΔΗΣΥ χρωστάει και 3,5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ­, κάποια άλλα κόμματα, που όχι μόνο δεν χρωστάνε αλλά έχουν και μερικά εκα­ τομμύρια στις τράπεζες, έχουν καμιά μη­χανή που κόβει χρήματα και δεν το ξέ­ ρουμε εμείς;» Νόσος καθολική Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην ίδια εκπο­μπή άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι μό­νο ο Μ. Ζολώτας που χρηματοδότησε κόμματα, έχοντας δάνεια πολλών εκα­ τομμυρίων χωρίς επαρκείς εξασφαλί­σεις. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ διερωτήθη­ κε: «Αλλα κόμματα δεν έχουν πάρει ει­σφορές από επιχειρηματίες που ενδε­χομένως σήμερα τα δάνεια τους δεν εί­ναι εξυπηρετούμενα; Κάνουμε την πα­ραδοχή. Από το 1960 μέχρι προσφάτως δεν υπήρχε διαφάνεια στη χρηματοδό­τηση των κομμάτων. Για αυτό όλα τα κόμματα, έστω και αδικαιολογήτως αρ­ γά, θα εφαρμόσουμε τις οδηγίες της GRECO, αλλά νομίζω ότι η υποκρισία ενοχλεί περισσότερο όταν κάποιοι προ­σπαθούν να παρουσιαστούν ως τα τίμια πολιτικά κόμματα σε αντιδιαστολή με τα ‘διεφθαρμένα’ πολιτικά κόμματα. Το σύ­ στημα νοσούσε καθολικά και για όλα τα κόμματα». Πληρώθηκαν εισιτήρια Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραδέχθηκε ότι πέραν των χρημάτων που πήγαν στα τα­ μεία του ΔΗΣΥ από τον κ. Ζολώτα, πληρώ­θηκαν και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για εισιτήρια φοιτητών. Ανέφερε χα­ρακτηριστικά: «Πενήντα χιλιάδες μπήκαν στο κόμμα. Τα υπόλοιπα, όπως λέχθηκε, ήταν και εισφορές που μαζεύτηκαν από τον συγκεκριμένο πλοιοκτήτη, κατεβλή­θησαν και πληρώθηκαν εισιτήρια καθό­ Articlesize (cm2): 404 Author: Customer: Review from 10/11/2015 ΠΟΛΙΤΗΣ MatrixMedia ­ Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia ­ Tel: +357 22 592378 ­ Fax: +357 22 358018 ­ eMail: info@matrixmedia.com.cy ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ Subrubric: Mediatype: Rubric: Κόμματα ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ Print Page 193 / 201 ημερομηνία: 10/11/2015, από σελίδα 1 δου για τις εκλογές του 2008». Ξεκαθάρι­σε ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί γιατί επιτέλους «σιγά­ σιγά γινόμαστε σύγ­ χρονο κράτος και μπορεί να ψηφίσει εκεί που διαμένει ο κόσμος και εκεί που σπου­δάζουν οι φοιτητές. Είναι αυτά τα στρεβλά που κάναμε και οδηγήθηκε το πολιτικό σύ­ στημα σε αυτές τις πραγματικότητες, γιατί χρειαζόμασταν εκατομμύρια, μόνο για την κάθοδο των φοιτητών». 0 Αβέρωφ Νεοφύτου υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κανένα κόμμα, από το I960, που να μην χρηματοδοτήθηκε με αδιαφανείς διαδικασίες από διάφορες πηγές.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *