Ιδρυτική Διακήρυξη & Καταστατικό

Η πατρίδα μας διέρχεται την πιο κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της.

Το Κυπριακό πολιτικό σύστημα έχει χρεοκοπήσει λόγω της εμπλοκής των κομμάτων, των πολιτικών και των πολιτών σε πράξεις διαφθοράς, την επικράτηση των πελατειακών σχέσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου και την απώλεια εμπιστοσύνης στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης . Οι διεθνείς αξιολογητές κατατάσσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ανάμεσα στις ατελείς δημοκρατίες και στα πλέον διεφθαρμένα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυπριακή κοινωνία έχει χάσει το παραδοσιακό σύστημα αξιών που την συνείχε και η γλώσσα, η ιστορία, η παράδοση, η πίστη, τα ήθη και τα έθιμα έχουν αλλοτριωθεί.

Η Κυπριακή οικονομία έχει συρθεί σε βαθειά ύφεση από τις πρωτοφανείς παράνομες και παράτυπες ενέργειες των ξένων κέντρων αποφάσεων και την εγκληματική συνέργεια , ερασιτεχνισμό, αμέλεια και αδιαφορία του πολιτικού προσωπικού της χώρας με σκοπό την αποδοχή λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα που θα εξυπηρετεί τα τουρκικά και ξένα συμφέροντα και θα θέτει την Κύπρο και το φυσικό της πλούτο υπό μόνιμη Τουρκική ομηρία.

Η «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» δημιουργείται με σκοπό την κάθαρση του πολιτικού συστήματος, την πάταξη της διαφθοράς , την αναγέννηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την αποκατάσταση των αξιών του λαού μας και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, των βασικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.1. Το πολιτικό κόμμα ιδρύεται στη Λευκωσία στις 31 Αυγούστου 2015 και ονομάζεται «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ».

1.2. Έδρα του κόμματος είναι η Λευκωσία.

1.3. Έμβλημα του κόμματος είναι «ένα λευκό Περιστέρι».

1.4. Τα χρώματα της ταυτότητας του κόμματος είναι τα 3 χρώματα της Κυπριακής σημαίας, ήτοι το άσπρο, το κίτρινο και το πράσινο.

1.5. Η σφραγίδα του κόμματος είναι κυκλική, φέρει το όνομα, το έτος ιδρύσεως και συνοδεύει όλα τα νομιμοποιητικά αυτού έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2.1. Το πολιτικό κόμμα «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» έχει ως όραμά του  να καταστεί η Κύπρος κυρίαρχη και προηγμένη δημοκρατικά πολιτεία στην οποία όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των βασικών ελευθεριών του Ευρωπαϊκού κεκτημένου σε συνθήκες ασφάλειας και κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας .

2.2. Το πολιτικό κόμμα «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» αγωνίζεται για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την επαναφορά των παραδοσιακών θεμελιωδών αξιών του Κυπριακού λαού, την πάταξη της διαφθοράς, τη διαφάνεια στον πολιτικό βίο, την άρση της κομματοκρατίας και τον καθορισμό επιστημονικά δομημένης στρατηγικής σε όλα τα ζωτικά θέματα που αφορούν την Κύπρο.

2.3. Οι αρχές πολιτικής του κόμματος περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έγγραφο που φέρει τον τίτλο «Πολιτική Διακήρυξη» το οποίο θα εγκριθεί κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών.

ΑΡΘΡΟ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.1. Θεμελιώδης αρχή του κόμματος «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» είναι ότι θα έχει διάρκεια ζωής επτά (7) έτη από την ημερομηνία σύστασής του και όταν παρέλθει το πιο πάνω χρονικό διάστημα, το κόμμα θα τερματίσει την λειτουργία του.

3.2. Τα Ιδρυτικά Μέλη  του κόμματος «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή και/ή αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για την συμμετοχή τους στο κόμμα.

3.3. Πέραν των Ιδρυτικών Μελών, το κόμμα δύναται να εγγράφει Μέλη. Τα Μέλη του κόμματος «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ»:

        3.3.1.  Πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

        3.3.2. Απαγορεύεται να είναι μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα.

         3.3.3. Απαγορεύεται να κατείχαν  στο παρελθόν οποιοδήποτε πολιτειακό (π.χ. πρώην Πρόεδροι, Υπουργοί, Βουλευτές) ή ανώτερο κομματικό αξίωμα.

        3.3.4. Απαγορεύεται να είναι νομικά πρόσωπα.

 

3.4. Το πολιτικό κόμμα  «ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ» θα έχει δικαίωμα:

        3.4.1. Να αποκτά ή κατέχει κινητή περιουσία και να απoδέχεται δωρεές νοουμένου ότι αυτές δεν θα προέρχονται από πολιτικά σύνολα, πολιτικά πρόσωπα  ή και πολιτικές ομάδες, θα γίνονται ονομαστικά, δια μέσου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (όχι τοις μετρητοίς), με την έκδοση σχετικής απόδειξης, και δεν θα ξεπερνούν το συνολικό ποσό των €30.000 (ευρώ τριάντα χιλιάδες) ανά άτομο κατ’ έτος, για την διάθεση και προώθηση τωv σκoπών του κόμματος πoυ αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

        3.4.2. Να χρηματοδοτεί, οργανώνει, προάγει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, πρoβoλές, διαγωνισμoύς, συνέδρια, συναντήσεις και να εκδίδει ή συμμετέχει σε κάθε φύσης εκδόσεις, πoυ απoβλέπoυν στην κινητoπoίηση και ευαισθητoπoίηση τoυ κοινωνικού συνόλου. 

        3.4.3. Να ζητά, πρoάγει και επιτυγχάvει την ψήφιση oπoιoυδήπoτε νόμoυ, την  έκδoση oπoιoυδήπoτε διατάγματoς, καvovισμoύ, εσωτερικoύ καvovισμoύ, τηv έγκριση απόφασης, καταστατικoύ, τηv εξασφάλιση oπoιασδήπoτε παραχώρησης, δικαιώματoς, πρovoμίoυ και τηv έκδoση oπoιασδήπoτε άδειας, για vα μπoρεί με τov τρόπo αυτό τo πολιτικό κόμμα vα επιτύχει oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς τoυ ή vα κάμει oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση σε oλόκληρη τη διάρθρωσή τoυ ή για oπoιoδήπoτε άλλo ωφέλιμo, κατά τηv κρίση του κόμματος, σκoπό, vα αvτιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις πoυ έχoυν σκoπό vα βλάψoυv άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντά του.

        3.4.4. Να πρoάγει τηv εγγραφή ή αvαγνώριση του κόμματος σε oπoιαδήπoτε χώρα ή τόπo.

        3.4.5. Να πρoβαίvει σε τέτoια διαβήματα, με πρoσωπικές, γραπτές ή πρoφoρικές ανακοινώσεις ή επικoιvωvίες ή με oπoιoδήπoτε άλλo μέσo και τρόπo, πoυ συvιστoύv εκκλήσεις ή εvθάρρυvση ή υπoβoηθoύv στη συλλoγή εισφoρώv, δωρεώv, oικovoμικής ή άλλης εvίσχυσης πρoς τoυς σκoπoύς του κόμματος  και για τov σκoπό αυτό vα oργαvώvει ή vα βoηθά στηv oργάvωση ή διεξαγωγή εκστρατειώv μέσω τoυ τύπoυ ή μέσω μέσωv μαζικής επικoιvωvίας διoργαvώvει καλλιτεχvικές ή κάθε φύσης και περιγραφής εκθέσεις και παρoυσιάσεις ή vα oργαvώvει διαλέξεις, σεμιvάρια ή εργαστήρια ή με κάθε τρόπo και μέσo ή μέσω δημόσιωv συγκεvτρώσεωv ή εκδηλώσεωv κάθε φύσης και περιγραφής περιλαμβαvoμέvωv κoιvωvικώv, ψυχαγωγικώv ή άλλωv εκδηλώσεωv, συvαvτήσεωv ή δραστηριότητωv όπως ήθελε κριθεί σκόπιμo από καιρού εις καιρόν για τηv συλλoγή δωρεώv, εισφoρώv, συvδρoμώv,oικovoμικής ή άλλης εvίσχυσης πρoς το κόμμα για τηv πρoβoλή του κόμματος, ή τωv σκoπώv ή τωv δραστηριoτήτωv και σχεδίωv του.

        3.4.6Γεvικά vα διεξάγει oπoιαδήπoτε άλλη πράξη η oπoία κατά τη γvώμη του Διοικητικού Συμβουλίου oδηγεί ή συμβάλλει στηv επίτευξη όλωv ή μερικώv από τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται πιo πάvω ή τηv πρoώθηση και αvάπτυξη του κόμματος.

3.5. Απαγορεύεται η αγορά ή απόκτηση υπό την έννοια του «ιδιοκτησιακού» καθεστώτος οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας. Το κόμμα δύναται ωστόσο να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία με σκοπό την χρησιμοποίηση αυτής ως γραφείων ή άλλως, των στελεχών, συνεργατών ή και συμβούλων του πολιτικού κόμματος υπό την προϋπόθεση της διατήρησής τους για την προώθηση των σκοπών του κόμματος.

3.6. Καθίσταται σαφές ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει το κόμμα κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του θα διατίθεται κατά την κρίση  του Διοικητικού Συμβουλίου σε φορέα ή για σκοπό παρεμφερή προς τους κύριους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.                      

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ    ΕΔΩ